Статистика сайту

Райдержадміністрація Структурні підрозділи
Структурні підрозділи

1. Апарат районної державної адміністрації

- Відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

Капустіна Марія Герасімівна, тел. 4-21-16

Основні завдання відділу: Здійснює організаційне забезпечення та проводить перевірки виконання на території району Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади. Створення належних умов для діяльності інститутів громадського суспільства в районі, аналіз суспільно-політичних процесів в районі, сприяння органам виконавчої владиу розвитку їх зв’язків з політичними партіями, громадськими організаціями та засобами масової інформації, поширення інформації про діяльність райдержадміністрації та її структурних підрозділів через мрежу Інтернет та засоби масової комунікації, реалізація державної політики у сфері міжнаціональних відносин.

- Загальний відділ Супруненко  Світлана Василівна, тел. 4-16-43

Основні завдання відділу: Здійснення єдиного порядку документування і роботи з документами райдержадміністрації відповідно до Інструкції з діловодства в районній державній адміністрації на основі використання сучасної обчислювальної техніки, автоматизованої технології роботи з документами та скорочення кількості документів, забезпечення чіткої організації контролю за строками проходження і виконання документів, надання методичної допомоги з цих питань управлінням, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації та відділам її апарату, контролю за виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних органів влади вищого рівня, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій, а також аналізу причин виникнення порушень у виконанні термінів зазначених документів і внесення пропозицій щодо їх усунення.

- Відділ фінансово-господарського забезпечення – Чепель Галина Дмитрівна, тел. 4-16-03

Основні завдання відділу: Організація бухгалтерського обліку, господарсько-фінансової діяльності та контролю за дотриманням правил його ведення, здійснення методологічного керівництва бухгалтерським обліком і звітністю.

- Відділ ведення Державного реєстру виборців – Герасимчук Сергій Володимирович, тел.4-82-92

Основні завдання відділу ведення реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території сіл та селищ району, а також про громадян, що мають право голосу і проживають або перебувають за межами України;

- складання та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.

 - Сектор з питань персоналу - Огірчук Галина Андріївна, тел. 4-21-59

Основнні завдання сектору: Реалізація державної політики з питань  персоналу у районній державній адміністрації; забезпечення здійснення головою районної державної адміністрації своїх повноважень з питань персоналу; забезпечення організаційного розвитку районної державної адміністрації; добір персоналу районної державної адміністрації; прогнозуванн ярозвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності; здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;  організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у структурних підрозділах районної державної адміністрації; документальне оформленя вступу на державну службу, її проходження та припинення.

 – Юридичний сектор – Кулеша Павло Андрійович, тел. 4-16-36

Основні завдання сектору: Організація правової роботи, спрямована на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов’язків, здійснення пропаганди чинного законодавства.

- Головний спеціаліст  з мобілізаційної, оборонної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації               тел. 4- 16-79

Основні завдання: планування та здійснення заходів, спрямованих на своєчасне проведення мобілізації, переведення місцевих органів державної виконавчої влади і об’єктів народного господарства району на режим роботи в умовах особливого періоду, а також сталого їх функціонування в цих умовах.

2. Управління агропромислового розвитку – Трохименко Петро Олександрович, тел. 4-11-71

Основні завдання управління: організація виробництва і закупівлі сільськогосподарської продукції та продовольства для регіональних потреб, економічний аналіз та прогнозування стану розвитку сільського господарства, харчової та переробної промисловості на рівні району, здійснення моніторингу аграрної реформи, сприяння демонополізації виробництва і розвитку конкуренції, розвиток ринкової інфраструктури, створення рівних умов для розвитку всіх форм власності та господарювання в агропромисловому виробництві, надання методологічної допомоги сільськогосподарським підприємствам у процесі їх реформування, забезпечення виконання державних та регіональних програм соціального розвитку села.

3. Управління праці та соціального захисту населення – Зіневич Ярослав Володимирович, тел. 4-13-31

Основні завдання управління: забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, охорону праці, зайнятість, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист населення, удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців. У межах своєї компетенції бере участь у здійсненні комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку та сприяння всебічному розвитку соціального обслуговування за місцем їх проживання. Забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям. Сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території.

4. Управління фінансів – Кондрацька Ольга Віталіївна, тел. 4-15-89

Основні завдання управління: підготовка проекту і організація виконання бюджету, реалізація державної фінансової , бюджетної та податкової політики на території району, підготовка пропозицій щодо концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах економіки району, фінансового забезпечення державних гарантій по соціальному захисту населення, розробка пропозицій по удосконаленню діючих форм фінансових взаємовідносин держави з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат, забезпечення дотримання законодавства у фінансовій сфері на території району.

5. Відділ економічного розвитку і торгівлі – в.о.керівника Дятел Ірина Володимирівна, тел. 4-15-85

Основні завдання управління: реалізація державної та регіональної економічної політики, сприяння комплексному соціально-економічному розвитку району, удосконаленню розміщення продуктивних сил, розвитку міжрегіональних та міждержавних економічних зв’язків, проведення державної політики в галузі ціноутворення.

6. Сектор містобудування та архітектури –  Купчук Світлана Миколаївна,тел. 4-14-10

Основні завдання відділу: забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства на території району. Аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території, поліпшення їх архітектурного вигляду та забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури.

7. Відділ освіти – Сташенко Григорій Федорович, тел. 4-15-47.

Основні завдання відділу: Реалізація державної програми в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району, створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти, здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління державної адміністрації та координація роботи цих навчальних закладів.

Відділ культури, національно-патріотичного виховання, молоді та спорту – в.о. начальника Клинчук Ольга Миколаївна, тел. 4-11-82

Основні завдання відділу: реалізація державної політики в галузі культури у відповідності до “Основ законодавства України в галузі культури”, управління на території району закладами, установами і організаціями культури, що належать до комунальної власності, координації діяльності таких же закладів, що не належать до комунальної власності. Здійснення в установленому порядку та існуючої системи в галузі культури кадрової політики, пов’язаної із розстановкою, навчанням і раціональним використанням кадрового потенціалу в інтересах реалізації державної політики в галузі культури в районі.

9. Архівний сектор – Столяренко Людмила Степанівна, тел. 4-11-61

Основні завдання відділу: реалізація державної політики в галузі архівної справи, здійснення управління архівною справою на території району. Координація діяльності державних органів, підприємств, установ, організацій з питань архівної справи і діловодства. Забезпечення поповнення Національного архівного фонду документами місцевого походження, їх державної реєстрації, обліку, зберігання та використання їх інформації.

10. Сектор житлово-комунального господарства, будівництва та цивільного захисту населення -

 тел. 4-14-53

Основні завдання сектора: забезпечення на території району державної політики усфері житлово-комунального господарства насамперед щодо організації здійснення заходів з його реформування.  Аналіз стану житлово-комунального господарства району та підготовка пропозицій до проекту місцевого бюджету щодо фінансування районних програм розвитку житлово-комунального гсподарства та благоустрою населених пунктів.  Здійснення державного контролю за дотриманням правил комульного обслуговування та благоустрою. Вирішення інших питань у сфері житлово-комунального господарства відповідно до законодавства.реалізація державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідації їх наслідків. Координація діяльності територіальної підсистеми єдиної державної системи. Розроблення і реалізація заходів щодо підтримання готовності органів управління і сил цивільної оборони до дій за призначенням у мирний час та на особливий період. Здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільної оборони, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій та їх наслідків. Підготовка і перепідготовка особового складу органів управління та сил цивільної оборони, організація навчання діям в умовах надзвичайних ситуацій.

11. Служба у справах дітей – Максимчук Зоя Володимирівна, тел. 4-13-57

Основні завдання служби: служба у справах дітей райдержадміністрації вирішує питання соціального захисту дітей та організацію роботи із запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності. Забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї.

12. Відділ адміністративних послуг  - Кучерук Ольга Олександрівна , тел. 4-22-53

Основні завдання: організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора. Надання суб’єктам господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру, реєстрація та видача документів дозвільного характеру.